To på tak - NB stropp på hjelm.jpg

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Oversikt over ofte stilte spørsmål knyttet til våre produkter, vedlikehold, sveising, montering mm.

Scroll nedover for oversikt over temaer eller søk på siden ved å holde inne ctrl+f.

arrow_downward

Vedlikehold

Hvor motstandsdyktig er Protan PVC mot forskjellige kjemikalier?

Generelt er den kjemiske resistensen til Protan PVC takbelegg og membraner avhengig av konsentrasjon, varighet og temperatur. Tabellen nedenfor indikerer bestandighet mot en rekke forskjellige vanlige stoffer med normal temperatur.

Velegnet
Vann ✔
Sjøvann ✔
Salt ✔
Veisalt ✔
Vaskemidler ✔
Ugressmidler ✔
Urin ✔

Betinget egnet
Maling ❓
Lakk ❓
Lim ❓
Fugemasser ❓
Utslipp fra industri ❓
Utslipp fra landbruk ❓

Uegnet
Bitumen ✖
Asfalt ✖
Tjære ✖
Olje ✖
Bensin ✖
Diesel ✖
Fett ✖
Løsemidler ✖

Grønt tak

Er Protan takbelegg Rotbestandig?

Ja, alle Protans PVC produkter er vurdert å være Rotbestandige. Dokumentasjon eller bekreftelse på rotbestandighet av våre membraner og takbelegg er som vist i listen under *):

Protan G (FLL 2012 – med 10 års gyldighet)
Protan GG (FLL 2012 – med 10 års gyldighet)
Protan SE Titanium+ (FLL 2013 – med 10 års gyldighet)
Protan Torvtaksmembran (SINTEF TG 2010 og SINTEF TG 2434**))

Protan hevder samtidig at alle Protans PVC takbelegg med en minimumstykkelse 1,5mm*) også vurderes å være rotbestandig ut fra produktlikhet produktenes likhet i kjemiske bestanddeler og likhet i skjøteteknikk.

*) Tynnere produkt enn 1,5mm er ikke testet for rotbestandighet da disse normalt er beregnet til bruk som eksponert takbelegg og hvor denne egenskapen ikke er naturlig å dokumentere, men det et Protans klare oppfatning at belegg av denne tykkelse også ville bestått overnevnte rotbestandighetstest ut fra samme vurdering som over.

**)SINTEF TG 2010/2434: Generell vurdering: Bestandighet av Protan PVC takbelegg mot humuspåvirkning fra røtter i torvtak er dokumentert i henhold til DIN 16734 pkt. 5.16, se rapport 31224/96 og 33354/97 fra Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, og i henhold til FLL-Verfarhen (1999), se rapport datert 12.10.1999 fra Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung.

****)FLL: Determination of resistance to root damage to flexible sheets and coatings for roof planting.

Hva menes med Rotbestandighet?

Fleksible membranens evne til å motstå inntrengning av røtter gjennom selve membranen eller skjøter i membranen.

I Europa dokumenteres en membran eller et takbeleggs rotbestandighet etter testmetode EN 13948 eller i henhold til FLL****). FLL inneholder alle relevante elementer av fremgangsmåten i den europeiske standarden EN 13948. I tillegg er FLL metoden mer omfattende og er ansett for mest dekkende blant eksperter. De to metodene er allikevel å anse som likeverdige.

****)FLL: Determination of resistance to root damage to flexible sheets and coatings for roof planting.

BlueProof

Er det mulig å montere Protan BlueProof på eksisterende bygninger? Ja, de fleste takene er egnet, men det er avhengig av de lokale forholdene, for eksempel hva slags bærende konstruksjon som er brukt, parapethøyder, helningsgraden på taket og tekniske installasjoner. Takparapeter kan økes og helningsgraden på taket kan reduseres ved bruk av takfallisolasjon. Strukturell belastning må vurderes av en bygningsingeniør.
Hvorfor skal jeg oppbevare vann på taket? Det er langt fra så dyrt som å bygge vannmagasin under bakken eller under bygninger.
Tåler eksisterende bygninger ekstrabelastningen som Protan BlueProof-systemet av og til medfører? I mange land er takene konstruert for å stå imot snømasser og bør dermed kunne bære vekten av midlertidige vannmasser. Du må alltid rådføre deg hos og få bekreftelse fra en bygningsingeniør om at belastningen er godkjent.
Krever Protan BlueProof-systemet spesielt vedlikehold? Ikke noe annet enn hva som er anbefalt for vanlige flate tak, at det sjekkes og takrennene og avløpene rengjøres 1–2 ganger i året. Inspeksjons-/vedlikeholdsavtalen som Protan tilbyr, sikrer dette.
Kan jeg stole på at det BlueProof systemet virker? Protan BlueProof-systemet er dokumentert og godkjent av SINTEF med Teknisk Godkjenning nr. 20541. Protan har også mer enn 40 års erfaring med å designe og levere vanntette løsninger. Tilgjengelig på www.sintefcertification.no.
På hvilken måte påvirker stående vann tilgangen til taket? Vær forsiktig når du går gjennom stående vann. Bruk egnet fottøy. Vanligvis ser taket ut og fungerer på samme måte som et typisk eksponert tak. Stående vann, på et BlueProof System, forekommer bare i kortere perioder (under 24 timer) og i intervaller med ekstremt vær. Protan anbefaler også at det brukes gangveier på takoverflaten.
Hvordan ser det ferdigmonterte Protan BlueProof-systemet ut? Protan BlueProof-taket ser nesten likt ut som mørkegrå, eksponerte membrantak. De eneste synlige forskjellene er ventilene ved avløpene og de forsterkende lappene. Der det er mulig, kan det settes opp et skilt ved tilgangspunktet for taket for å gi informasjon om takegenskapene.
Hvor kan man finne ut mer informasjon om Protan BlueProof-systemer?

Ta en titt på:

Protans BlueProof-nettside
BlueProof SINTEF-godkjenning
BlueProof Youtube-video

Miljø

Hva er en EPD?

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Kilde: www.epd-norge.no

Hvor kan jeg finne EPD informasjon?

Protans EPD-er finnes her

Erklæringer er tilgjengelige for følgende produkter produsert i Norge:

Protan EX 1,6
Protan Torvtaksmembran
Protan BP-B (Basta)
Protan BP
Protan G 1,5
Protan SE-B (Basta)
Protan SE 1,2
Protan SE 1,5
Protan SE 1,6
Protan SE 1,6 Titanium +

Hva er BREEAM/BREEAM-NOR?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. 

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

Høyere markedsverdi
Høyere leieinntekter
Større belegg
Lavere driftskostnader
Økt brukertilfredshet
Redusert finansiell risiko

Les mer om BREEAM på protan.no.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Source: https://byggtjeneste.no/breeam-nor/

Isolasjon

Hva er en U-verdi?

U-verdier brukes til å måle varmetap i et bygningselement som et tak. Jo høyere U-verdi jo dårligere termisk ytelse.

U-verdier måles i enheter på W / m²K (watt per kvadratmeter Kelvin).

Hva er en lambda verdi?

Lambda-verdiene sier noe om varmeledningsevnen, altså hvor godt et materiale leder varme. Ettersom formålet med isolasjon er at materialet ikke skal lede varme, er det slik at jo lavere verdien er, desto bedre isolerer produktet.

Lambdaverdi, λ-verdi, termisk konduktivitet, også kalt spesifikk varmeledningsevne, materialegenskap som uttrykker varmestrømmen gjennom materialet ved en gitt temperaturforskjell. Måles i W per m2 flate ved en temperaturforskjell på 1 K per m tykkelse, dvs. W/mK. Praktisk lambda-verdi avhenger bl.a. av materialets fuktinnhold og temperaturnivå.

Typisk lambda verdi:

EPS S80 – 0,038 W/mK
EPS N80/C80 (grå) – 0,031 W/mK
Mineralull ULP - 0,036 W/mK
Polyisocyanurate (PIR) - 0,022 W/mK

Disse verdiene brukes sammen med materialtykkelsen for å beregne u-verdiene.

Er u-verdien til et omvendt tak beregnet annerledes? Omvendte takkonstruksjoner må beregnes med forsiktighet. Dette skyldes regnvannskjøling der vannet kan strømme under isolasjonen og derfor fjerner varmen før det løper av taket. Isolasjonsprodusenten bør konsulteres for å sikre at riktig isolasjonsvolum brukes.
Hvordan påvirker fallisolasjon u-verdien? Det kreves en litt økt gjennomsnittlig tykkelse på grunn av skrånende design. Jo lenger hellingen er (større høydeforskjellen) jo høyere må gjennomsnittstykkelsen være for å oppnå en bestemt u-verdi.

Vindlast

Hvilken informasjon trengs for en vindlastberegning?

For å beregne vindlastene for et tak, er det et minimum av informasjon som er nødvendig for å trygt kunne beregne krefter og festemidlerbehov. Følgende kreves for å beregne vindlast:

Prosjektnavn
Tak ID
Adresse
Takmål (lengde/bredde)
Høyde
Takvinkel
Topografi (flatt eller…?)
Takbeleggtype
Isolasjontype og tykkelse
Underlagtype
Underlag tykkelse
Stålprofil avstand
Festemidler leverandør
Bygg med permanente åpeninger?
Nybygg eller rehab

Men som med de fleste beregninger, jo mer informasjon jo bedre. Så i tillegg kan følgende hjelpe:

Takplaner
Tverrsnittstegninger
Kortvarig toppverdi av vindens hastighetstrykk (beregnet av prosjektets konstruksjonsingeniører)

Send eventuelle vindlastkrav til proplan@protan.no

Dampsperre

Hva er en sd verdi? Sd verdien til et materialsjikt anger hvor tykt et et stillestående luftlag må være for å ha samme diffusjonsmotstand som materialsjiktet.
Hva gjør en dampsperre?

Dampsperrens viktigste funksjon er å hindre at fukt trenger innenfra og ut i vegger og tak på grunn av spredning og luftlekkasjer. Sammen med vindsperren eller takbelegget skal den sørge for hindre at det oppstår trekk og varmetap og dermed bidra til bygningens totale tetthet.

Hvorfor er fuktighet et problem for et tak? Høy luftfuktighet øker risikoen for kondens i taksystemet. Fuktighet og kondens kan forårsake korrosjon av festemidler, råte og mugg, samt lekkasjer.
For å unngå kondensering må kuldebroer unngås. Installer isolasjonen lagvis med overlappede skjøter, og installer dampsperren riktig iht anvisning.
For bygninger med miljøer med høy luftfuktighet, for eksempel svømmebassenger og storkjøkken, bør ytterligere tiltak iverksettes:
• Bruk et høytytende dampsperre
• Bruk festemidler i rustfritt stål
Hva er relativ luftfuktighet?

Relativ luftfuktighet ved en bestemt temperatur er definert som forholdet mellom absolutt fuktighet og dens maksimale verdi ved denne temperaturen som tilsvarer metning. Dette mål for fuktighet tegnes som RH (fra engelsk Relative Humidity).
Da metningstrykket øker raskt med økende temperatur, vil den relative fuktigheten avta når luft med en gitt absolutt fuktighet varmes opp. Derfor sies det noen ganger at varm luft kan holde mer fuktighet. Avkjøles luft, vil den relative fuktigheten øke. For å få skyer og regn, må luften nå 100 % relativ fuktighet, men bare der skyene blir dannet eller der regnet oppstår. Dette skjer vanligvis ved at luften blir hevet og så avkjølt. Vanligvis faller regnet ned i luft med mindre relativ fuktighet. Noe av vannet i regnet kan fordampe inn i luften mens det faller, og på den måten øke fuktigheten, men sjelden nok til at fuktigheten blir 100 %. Faktisk kan regn som faller mot bakken være kaldt nok til å kondensere vanndamp fra varm og fuktig luft, og på den måten minke den relative fukten.

Kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet

Annet

Hva er PVC? PVC (polyvinylklorid) er trolig det mest allsidige plastmaterialet som finnes på markedet i dag, og det utgjør 25% av plastproduksjonen i Europa. PVC benyttes i mange ulike bransjer som bygg/anlegg, medisin, bil, sport/fritid samt klær/tekstiler. Bygg og anlegg representerer det største markedet for PVC. Her er det spesielt produkter som rør, vindusprofiler, takbelegg/ membraner samt gulvbelegg/tapeter som dominerer.
Årsaken til at PVC har så mange anvendelser er at egenskapene til materialet kan varieres enormt. PVC kan være stivt og sterkt i et rør, men også mykt og fleksibelt i et takbelegg. Denne variasjonen i egenskaper oppnås ved å blande ulike tilsatser i PVC, som mykgjørere, fyllstoffer, stabilisatorer og funksjonelle pigmenter. Takbelegg inneholder en betydelig
andel mykgjørere for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet og kuldemykhet. PVC er en termoplast. Det betyr at materialet smelter/størkner ved høy temperatur. Dette er en stor fordel ved industriell produksjon da materialet dermed kan ekstruderes, kalandreres, formblåses og bearbeides ved en prosesstemperatur i området 150-200°C. Dessuten kan også PVC sveises med en rekke sveisemetoder som varmluft, varmekile og høyfrekvens. For øvrig kan PVC også limes.
De fleste plasttyper har karbon og hydrogen som sine viktigste bestanddeler og produseres 100% fra fossilt brensel som for eksempel olje. PVC er annerledes ved at det inneholder klor i tillegg til karbon og hydrogen. Så det er mindre enn halvparten av materialet (kun omtrent 43%) som stammer fra ikke fornybare fossile ressurser. Innholdet av klor (57%) stammer fra vanlig salt, som det finnes ubegrenset tilgang på i verden. PVC er meget bestandig mot vær og vind samt kjemikalier og forurensninger. Det betyr at PVC-produkter har lang levetid. Innholdet av klor medfører at PVC er et mer brannbestandig materiale enn de fleste andre plastmaterialer.
Hva er funksjonskrav av et tak?

De viktigste funksjonskravene til et tak er:

Vann må ikke trenge inn i konstruksjonen gjennom taktekkingen.
Regn og vann fra snø som smelter skal ledes til avløp på en forsvarlig måte.
Snø skal kunne ligge på taket eller skli av uten fare for taket eller omgivelsene.
Vanndamp og fuktig inneluft må hindres i å trenge inn i takkonstruksjonen.
Støydempingen må være akseptabel.
Materialer som benyttes må tåle påkjenninger fra sollys, vind og mekaniske påkjenninger.

Hva er et kompakte tak / varme tak?

I kompakte tak/varme tak ligger de forskjellige materialsjiktene direkte på hverandre uten noen form for luftspalte eller luftede sjikt. I slike tak vil taktekkingen kunne fungere som en del av lufttettingen. Ofte er det utettheter ved f.eks. parapet/raft slik at dampsperra blir det tettesjiktet man må stole på med hensyn til lufttetthet.

Kompakte tak vil ha to mer eller mindre damptette sjikt; dampsperren og taktekkingen. Bruk av trebaserte materialer mellom to damptette lag må unngås fordi eventuell fukt kan forårsake råte.

Hva er et luftede tak / kalde tak?

Med luftede takkonstruksjoner (kalde tak) menes det takkonstruksjoner hvor det er et luftesjikt for gjennomstrømning av uteluft mellom isoleringen og yttertaket. På denne måten unngås kondens mot yttertakets kalde underside. Et riktig utført luftet/kaldt tak vil forhindre smelting av snø/is som ligger på overflaten. Gode uttørkingsforhold er en viktig egenskap hos luftede takkonstruksjoner.

Hvor kan jeg finne produktdatablad (PDS), sikkerhetsdatablad og Ytelseserklæring-dokumenter (DoP)? Du finner alle dokumentasjon her.
Hvor kan jeg lære mer om takbelegg og membraner?

Protans nettsted er et godt sted å starte. Besøk: www.protan.no

Protan E-Academy er vårt e-lærings verktøy som veileder deg til å velge riktig produkt og gode tekniske løsninger for de fleste bruksområder og konstruksjoner. Kurset gir deg innføring i våre produkter og løsninger for tak, våtrom, terrasse og radonsikring og er bygget opp i tre moduler: «Bruksområder», «Produkt» og «System». Klikk her.

Produktopplæring - Hege Gunneruds produktopplæringspresentasjon fra februar 2021.

Hva er de standard fargene for Protan SE?

Der er 6 standard farger. Se tabellen under.

Protan kan levere spesialfarger etter ønske. Produksjonskvantum er min. 5000 m² for SE 1,2 mm eller SE 1,6mm.

Husk å bestille takbelegg fra samme produksjon for synlige, eksponerte tak.