262.10 Nybygg - Taktekning
- 262.10.00 Nybygg Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.01 Byggetidstekning 2X-løsning
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.02 Mekanisk festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.03 Vakuum festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.04 Mekanisk festet på betongunderlag
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.05 Vakuum festet på betongelementer
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.06 Vakuum festet på plasstøpt betong
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.07 Singelballastert tak
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.08 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.10.09 Mekanisk festet på treunderlag med isolasjon
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- Annen
262.20 Nybygg - Membran
- 262.20.00 Nybygg Membraner-Generelt
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.01 Parkeringsdekker-Varmt tak
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.02 Parkeringsdekker-Kaldt tak
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.03 Miljøtunnel-Kulvert
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.04 Terrasser-tildekket
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.05 Grønne tak og takhager
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.06 Radonmembran-Bruksklasse A, B, C
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.07 Våtromsmembran-Nedstøpt-underliggende
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.20.08 Våtromsmembran-Topp-overliggende
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
262.30 Grønne tak
- 262.30.00 Grønne tak-Generelt
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.30.01 Sedum-Ekstensive-Betongunderlag
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.30.02 Sedum-Ekstensive-Stålplateunderlag
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.30.03 Grønne tak og takhager-Intensive
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.30.04 Torvtaksmembran på taktro
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
262.40 Rehabilitering av tak
- 262.40.00 Rehabilitering Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.40.01 Singelballast-av-på,ny taktekning
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.40.02 Singel fjernes-ny taktekning
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.40.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.40.04 Mekanisk festet taktekning
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.40.05 Vakuumfestet tekkesystem
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.40.06 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
262.50 Spesielle konstruksjoner
- 262.50.00 Spesielle konstruksjoner-Generelt
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.50.01 Svømmehall-Vakuuminnfestet på betong-betongelementer
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.50.02 Svømmehall-Vakuuminnfestet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.50.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.50.04 Kjølerom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
- 262.50.05 Fryserom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Tekst
- - Detaljer
- - System
search

Tekniske tegninger og beskrivelsestekster

Anbefalte tekster fra Protan AS

PROTAN AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter membran- og taktekningsarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013.
Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell
NS 3451:2009
I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

Tak- og membranentreprise, over bærekonstruksjon;

Diffusjonssperresjikt. Dette kan være en PE-folie, eller et takbelegg som en oppgradert diffusjonssperre. En oppgradert diffusjonssperre kan fungere som byggetidstekning i bygge-perioden der det er mye "trafikk" på takflaten. Generell aktivitet og andre arbeider på ferdig isolert flate kan skade/ delaminere og nedfukte isolasjonen. Med bruk av byggetidstekning kan isoleringen monteres etter at de fleste tilstøtende aktiviteter på taket er ferdig. Da legges i så fall ny, tørr og uskadet isolasjon før endelig tekning, tett opp mot overlevering.

Isolasjon, U-verdi og fall.
Lambda verdien på isolasjon varierer mye. Vi anbefaler derfor å beskrive krav til U-verdi for hele taket som helhet, og ikke tykkelse i enkeltpunkter. Ta kontakt med oss - vi bistår gjerne med U-verdi- beregning og falloppbygging av isolasjonen. Dette gir et oversiktlig bilde over min- og maks høyder og tykkelser på flaten. Isolasjonen kan legges "jevntykt" dersom det er fall i konstruksjonen/ underlaget. Isolasjonsleverandørenes standard kvaliteter er 1:40 (ca. 25 mm per lm) eller 1:60 (ca. 17 mm per lm). Er det nedbøyninger i underlaget, vil ferdig løsning påvirkes av dette.
På horisontalt underlaget legges isolasjon i fall på 1:40 mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedrende kiler eller renner med hovedfall på 1:60 mot sluk. Avvikes fallkrav må dette spesifiseres og tekkeprodukt må kunne motstå dette. All isolasjon som benyttes i tilknytning til tak eller membran må tilfredsstille trykk- fastehetskrav etter bruken av flaten. Beskrivelsene inneholder de vanligste produktene for de gitte løsningene.

Isolasjon, brannegenskaper.
Ved bruk av brennbar isolasjon må byggets brannklasse oppgis. Er bygget uklassifisert, eller brannklasse ikke oppgis er eneste tillatte isolasjonstype tilsvarende ubrennbar.
NB! Takentreprenør er aldri ansvarlig brannteknisk prosjekterende, og skal ikke fastsette brannklasse for taket/ bygget.

Takavvanning med sluk og nødoverløp
Antall sluk må dimensjoneres i forhold til forventet vannmengde på taket. Plassering av sluk og plassering av nødoverløp må være planlagt i forbindelse med isolering av taket. Alle tak, uansett størrelse må ha minimum 2 avvanninger. f.eks. to sluk, eller ett sluk og ett nødoverløp. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. For nødoverløp plasseres dette typisk i enden av lavpunkt f.eks 20-50 mm laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne over et inngangsparti, eller annet sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll nedenfra.

Tak- og membrantekning. For de aller fleste bygg vil et tettesjikt fra f.eks. Protan være den foretrukne løsningen. Protans tak- og membranbelegg er utviklet i, og for et nordisk klima med temperatursvingninger på mer enn 100 gr. C. Tak- og membranbelegget kan monteres i nær sagt all slags vær. Det kan leveres et bredt utvalg av farger med ferdigdetaljer for de vanligste løsninger, med viktige detaljer som sluk, renner og parapeter ivaretas tetthetsfunksjonen på en sikker måte. Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft som er en helt branntrygg installeringsmetode. Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) verdsetter, og stiller krav til dette ved installasjon av takbelegg.

www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Utarbeidet Juli, 2014

Byggetidstekning - Generelt Byggetidstekning sørger for ett tett tak tidlig i bygge- prosessen. God bygningsfysikk tilsier at det mest diffusjonstette belegget legges på den varme siden av konstruksjonen og et belegg med lavere diffusjons-motstand (Sd-verdi) på kald side. Vi anbefaler derfor at det benyttes et sterkt underlagsbelegg. Denne vil fungere som tettesjikt i byggeperioden og som diffusjons-sperresjikt i driftsfasen. Hvis byggetidstekningen forventes å bli utsatt for vindsug må den dimensjoneres og festes mekanisk eller ballasteres. Ved valg at beskrevet løsning vil hovedmengden av isolasjon kunne legges så sent i byggeperioden at mesteparten av byggetidstrafikk vil være over. Da unngås det at isolasjonen nedfuktes og delamineres. Ref. Norsk Standard 3420, Utførelseskrav: c10 "Utlagt isolasjon skal ikke belastes eller trafikkeres i byggetiden på en slik måte at egenskapene forringes". Dette nivået beskriver løsning til og med diffusjonssperresjikt. For videre beskrivelse benyttes løsninger beskrevet i de påfølgende nivåer.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning). RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qpₒ (z) .......... N/m² Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5. Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem. For dimensjonering av diffusjonssperresjikt, se TPF informerer nr. 7. Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6. Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft. Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider. Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater. Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org

For detaljer og tegninger: www.protan.no

For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon av korrugerte stålplater lagt horisontalt eller med fall mot lavpunkt, benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for eksponert tak skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må oppgi kvalitet på bærende stålplateunderlag
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Vakuuminnfestet tekkesystem på eksponert tak skal være armert med polyestervev. I denne løsning er dampsperresjiktet dimensjonert for full vindlast. Alle gjennomføringer skal lufttettes og innfestes mekanisk med skinne og vakuumtettelist og skal være dimensjonert med riktig antall vakuumventiler for trykkutjevning etter produsentens tekniske spesifikasjoner. Systemeier skal levere tegning som viser plassering av ventiler.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE
FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Vakuumsystemet skal ha SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må oppgi kvalitet på bærende stålplateunderlag
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabbrikkert betong benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for eksponert tak skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Vakuuminnfestet tekkesystem på eksponert tak skal være armert med polyestervev. I denne løsning er dampsperresjiktet dimensjonert for full vindlast. Alle gjennomføringer skal lufttettes og innfestes mekanisk med skinne og vakuumtettelist og skal være dimensjonert med riktig antall vakuumventiler for trykkutjevning etter produsentens tekniske spesifikasjoner. Systemeier skal levere tegning som viser plassering av ventiler.

TAKBELEGGET / TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE
FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Vakuumsystemet skal ha SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Vakuuminnfestet tekkesystem på eksponert tak skal være armert med polyestervev. I denne løsning er dampsperresjiktet dimensjonert for full vindlast. Alle gjennomføringer skal lufttettes og innfestes mekanisk med skinne og vakuumtettelist og skal være dimensjonert med riktig antall vakuumventiler for trykkutjevning etter produsentens tekniske spesifikasjoner. Systemeier skal levere tegning som viser plassering av ventiler.

TAKBELEGGET / TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE
FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Vakuumsystemet skal ha SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende brettskurt.

Til tekning av singelballasterte tak over bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong benyttes Protan G takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for ballasterte tak skal ha glassfiber- armering for å sikre dimensjonsstabilitet.
Singelballasteringen bør være minimum 50 mm tykk. I værharde strøk må sannsynligvis singel i hjørne og randsoner erstattes av betongheller eller påstøp.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
RIB må sette inn vindens kortvarige
hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6, siste revisjon.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Lineær lastfordeler skal monteres langs alle oppkanter. Lastfordeler monteres for å forhindre at membranen "spaserer".
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon med taktro av finer eller rupanel med fall mot lavpunkt, benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for eksponert tak skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må prosjektere egnet treunderlag for mekanisk innfestning. Protan anbefaler minimum 18 mm finerplater eller minimum 19 mm rupanel.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon av tre lagt horisontalt eller med fall mot lavpunkt, benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for eksponert tak skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må prosjektere egnet treunderlag for mekanisk innfestning. Protan anbefaler minimum 18 mm finerplater eller minimum 19 mm rupanel.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Anbefalte tekster fra Protan AS

PROTAN AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter membran- og taktekningsarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013.
Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell
NS 3451:2009
I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

Tak- og membranentreprise, over bærekonstruksjon;

Suksesskriterier for en vellykket membran:
Ikke del opp membranentreprisen. Dvs. kjøp alt fra dampsperre t.o.m. øverste beskyttende isolasjonslag med masseskiller fra samme entreprenør.
Tilstreb at alle oppkanter, gjennomføringer, avslutninger osv. er klare før tekkingen starter.
Gjennomfør et dialogmøte mellom de ulike aktørene før oppstart.
Sørg for kontroll og overlevering før tildekking.
Tildekk membranen straks etter tekking.
Ikke tillat trafikk på membraner før endelig tildekking.

Diffusjonssperresjikt.
Dette kan være en PE-folie, eller et membranbelegg som en oppgradert diffusjonssperre. Et membranbelegg kan fungere som byggetidstekning i bygge-perioden der det er mye "trafikk" på flaten. Generell "trafikk" og andre arbeider på ferdig isolert flate kan skade/ delaminere og nedfukte isolasjonen.
Med bruk av byggetidstekning kan isolering monteres etter at de fleste tilstøtende aktiviteter på flaten er ferdig. Da legges i så fall ny, tørr og uskadet isolasjon før endelig tekning, senere i byggeprosessen.

Isolasjon, U-verdi og fall.
Lambda verdien på isolasjon varierer mye. Vi anbefaler derfor å beskrive krav til U-verdi for hele flaten som helhet, og ikke tykkelse i enkeltpunkter. Ta kontakt med oss - vi bistår gjerne med U-verdi- beregning og falloppbygging og slukplassering. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. Dette gir et oversiktlig bilde over min- og maks høyder og tykkelser på flaten. Isolasjonen kan legges "jevntykt" dersom det er fall i konstruksjonen/ underlaget. Isolasjonsleverandørenes standard fall på 1:40 (ca. 25 mm per lm) eller 1:60 (ca. 17 mm per lm).
Er det nedbøyninger i underlaget, vil ferdig løsning påvirkes av dette. På horisontalt underlag legges isolasjon i fall på 1:40 mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedrende kiler eller renner med hovedfall på 1:60 mot sluk. Avvikes fallkrav må dette spesifiseres og tekkeprodukt må kunne motstå dette. All isolasjon som benyttes i tilknytning til membraner må tilfredsstille trykk- fastehetskrav etter bruken av flaten. Beskrivelsene inneholder de vanligste produktene for de gitte løsningene.

Spesielt for konstruksjoner der det er brannkrav.
Ved bruk av brennbar isolasjon må byggets brannklasse oppgis. Er bygget uklassifisert, eller brannklasse ikke oppgis er eneste tillatte isolasjonstype tilsvarende ubrennbar.
NB! Takentreprenør er aldri ansvarlig brannteknisk prosjekterende, og skal ikke fastsette brannklasse for taket/ bygget.

Avvanning med sluk og nødoverløp.
Antall sluk må dimensjoneres i forhold til forventet vannmengde på flaten. Plassering av sluk og plassering av nødoverløp må være planlagt i forbindelse med isolering av flaten. Alle tak og membraner, uansett størrelse må ha minimum 2 avvanninger. f.eks. to sluk, eller ett sluk og ett nødoverløp. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. For nødoverløp plasseres dette typisk i enden av lavpunkt f.eks 20-50 mm over laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne et sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll.

Tak- og membrantekning.
For de aller fleste bygg vil et tettesjikt fra f.eks. Protan være den foretrukne løsningen. Protans tak- og membranbelegg er utviklet i, og for et nordisk klima med temperatursvingninger på mer enn 100 gr. C. Alle Protans tak- og membraner tåler stort vanntrykk og er meget velegnet i en tildekkede konstruksjoner.
Protans tak- og membranbelegg er rotbestandige og tåler tildekning av jord og torv uten fare for gjennomgroing.
Tak- og membranbelegget kan monteres i nær sagt all slags vær. Det kan leveres et bredt utvalg av ferdigdetaljer for de vanligste løsninger, med viktige detaljer som sluk, renner og parapeter ivaretas tetthetsfunksjonen på en sikker måte. Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft som er en helt branntrygg installeringsmetode, som bl.a. finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) verdsetter, og stiller krav til ved en rehabilitering.

www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Utarbeidet Juli, 2014

Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende brettskurt.

Omvendt løsning;
Dersom konstruksjonen bare skal kondensisoleres (normalt 50-100 mm), legges membran ned mot konstruksjonen med kondensisolasjon over.

Duo- løsning;
Der konstruksjonen skal isoleres bedre, deles isolasjonen opp slik at minst 50 mm av isolasjonen er over membranen. Det anbefales en diffusjonssperre ned mot betong- konstruksjonen. Der bærende underlag er horisontalt skal isolasjonen legges med fall mot lavpunkt. Isolasjon som ligger over membranen vil være utsatt for fukt, den må derfor ha lavt fuktopptak. Isolasjonens motstand mot langtidslast må beregnes i forhold til aktuell bruk av flaten. Isolasjonen skal ha falsede kanter og masseskiller av fiberduk eller banevare før betongpåstøp eller masser.

MEMBRANEN/ MEMBRANENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membranentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Suksesskriterier for en vellykket membran:
Ikke del opp membranentreprisen. Dvs. kjøp alt fra dampsperre t.o.m. øverste beskyttende isolasjonslag med masseskiller fra samme entreprenør.
Tilstreb at alle oppkanter, gjennomføringer, avslutninger osv. er klare før tekkingen starter.
Gjennomfør et dialogmøte mellom de ulike aktørene før oppstart.
Sørg for kontroll og overlevering før tildekking.
Tildekk membranen straks etter tekking.
Ikke tillat trafikk på membraner før endelig tildekking.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende brettskurt. Løsningen krever fall i bærende underlag. Skal fallet bygges med isolasjon anbefales løsning for "Parkeringsdekker - Varmt tak"

Omvendt løsning;
Dersom konstruksjonen bare skal kondensisoleres (normalt 50-100 mm), legges membran ned mot konstruksjonen med kondensisolasjon over. Membranen fungerer som en diffusjonssperre ned mot betong- konstruksjonen. Isolasjon som ligger over membranen vil være utsatt for fukt, den må derfor ha lavt fuktopptak. Isolasjonens motstand mot langtidslast må beregnes i forhold til aktuell bruk av flaten. Isolasjonen skal ha falsede kanter og masseskiller av fiberduk eller banevare før betongpåstøp eller masser.

MEMBRANEN/ MEMBRANENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membranentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Suksesskriterier for en vellykket membran:
Ikke del opp membranentreprisen. Dvs. kjøp alt fra dampsperre t.o.m. øverste beskyttende isolasjonslag med masseskiller fra samme entreprenør.
Tilstreb at alle oppkanter, gjennomføringer, avslutninger osv. er klare før tekkingen starter.
Gjennomfør et dialogmøte mellom de ulike aktørene før oppstart.
Sørg for kontroll og overlevering før tildekking.
Tildekk membranen straks etter tekking.
Ikke tillat trafikk på membraner før endelig tildekking.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende brettskurt.

Omvendt løsning;
Dersom konstruksjonen bare skal kondensisoleres (normalt 50-100 mm), legges membran ned mot konstruksjonen med kondensisolasjon over.
Duo- løsning;
Der konstruksjonen skal isoleres bedre, deles isolasjonen opp slik at minst 50 mm av isolasjonen er over membranen. Det anbefales en diffusjonssperre ned mot betong- konstruksjonen. Der bærende underlag er horisontalt skal isolasjonen legges med fall mot lavpunkt. Isolasjon som ligger over membranen vil være utsatt for fukt, den må derfor ha lavt fuktopptak. Isolasjonens motstand mot langtidslast må beregnes i forhold til aktuell bruk av flaten. Isolasjonen over membranen skal ha falsede kanter og masseskiller av fiberduk eller banevare før betongpåstøp eller masser.

MEMBRANEN/ ENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membranbelegget skal ha bestått FLL rotbestandighetstest.
Membranentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Suksesskriterier for en vellykket membran:
Ikke del opp membranentreprisen. Dvs. kjøp alt fra dampsperre t.o.m. øverste beskyttende isolasjonslag med masseskiller fra samme entreprenør.
Tilstreb at alle oppkanter, gjennomføringer, avslutninger osv. er klare før tekkingen starter.
Gjennomfør et dialogmøte mellom de ulike aktørene før oppstart.
Sørg for kontroll og overlevering før tildekking.
Tildekk membranen straks etter tekking.
Ikke tillat trafikk på membraner før endelig tildekking.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av terrasser over bærende konstruksjon benyttes Protan membran eller tilsvarende.
Membran for tildekkede terrasser skal ha glassfiberarmering for å sikre dimensjonsstabilitet.

MEMBRANEN/ MEMBRANENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranen skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membraneprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
På større løstliggende flater skal det vurderes å beskrive lineær lastfordeler langs alle oppkanter.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende brettskurt.

Omvendt løsning;
Dersom konstruksjonen bare skal kondensisoleres (normalt 50-100 mm), legges membran ned mot konstruksjonen med kondensisolasjon over.
Duo- løsning;
Der konstruksjonen skal isoleres bedre, deles isolasjonen opp slik at minst 50 mm av isolasjonen er over membranen.
Det anbefales en diffusjonssperre ned mot betong- konstruksjonen. Der bærende underlag er horisontalt skal isolasjonen legges med fall mot lavpunkt. Isolasjon som ligger over membranen vil være utsatt for fukt, den må derfor ha lavt fuktopptak. Isolasjonens motstand mot langtidslast må beregnes i forhold til aktuell bruk av flaten. Isolasjonen over membranen skal ha falsede kanter og masseskiller av fiberduk eller banevare før betongpåstøp eller masser.

MEMBRANEN/ MEMBRANENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membranbelegget skal ha bestått FLL rotbestandighetstest.
Membranentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Suksesskriterier for en vellykket membran:
Ikke del opp membranentreprisen. Dvs. kjøp alt fra dampsperre t.o.m. øverste beskyttende isolasjonslag med masseskiller fra samme entreprenør.
Tilstreb at alle oppkanter, gjennomføringer, avslutninger osv. er klare før tekkingen starter.
Gjennomfør et dialogmøte mellom de ulike aktørene før oppstart.
Sørg for kontroll og overlevering før tildekking.
Tildekk membranen straks etter tekking.
Ikke tillat trafikk på membraner før endelig tildekking.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.Bruksgruppe A
Radonmembranen legges på avrettede og komprimerte finmasser. Fyllmasser som legges over radonmembranen
må være dokumentert radonfrie masser.
Med denne løsning kan antallet gjennomføringer i radonmembranen begrenses.

Bruksgruppe B
Radonmembranen legges i isolasjonssjiktet. Det skal være isolasjon både under og over. Isolasjonslagene skal være minimum 50 mm.
Med denne løsning vil radonmembranen være beskyttet under byggeprosessen. Der bygningskroppens størrelse tilsier at det vil være maskinaktivitet "innendørs" før gulvet støpes, vil radonmembran lagt i bruksgruppe B ofte være det beste alternativet.

Bruksgruppe C
Radonmembranen legges på støpt plate rett under ferdig gulv.
Denne løsningen er velegnet i rom eller bygninger med lite gjennomføringer. Lufttette avslutninger mot vegger må prosjekteres.

Isolasjonen i gulv på grunn skal ha U-verdi i h.h.t. TEK.

I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

Membranbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Radonmembranen skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som står på EUs kandidatliste.
Entreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Radonmembranen skal ha varmluftsveiste skjøter for å sikre lufttette forbindelser.
Arbeidene skal utføres av kvalifisert entreprenør som er sertifisert for varme arbeider.
Angi bruksgruppe A, B eller C.
Der radonmembranen fungerer som diffussjonssperre skal membranen ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.
Utlekkingen fra produktet skal ikke påvirke jord, grunnvann og drikkevann negativt.
Tilkjørte masser på oversiden skal være dokumentert radonfrie.

www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Nedstøpt/ underliggende membran for våtrom skal ha glassfiberarmering for å sikre dimensjonsstabilitet.

MEMBRANEN/ ENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranen skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membraneprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Veiledningen til TEK anbefaler fall på gulv for de deler som antas å bli utsatt for vann i bruksfasen.
Membranen bør tetthetsprøves før nedstøping.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Toppmembran for våtrom helklebes direkte ned på stabilt underlag rett under fliser. Toppmembran skal ha glassfiberarmering for å sikre dimensjonsstabilitet.


MEMBRANEN/ MEMBRANENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;
NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranen skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membraneprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Veiledningen til TEK anbefaler fall på gulv for de deler som antas å bli utsatt for vann i bruksfasen.
Membranen bør tetthetsprøves før nedstøping.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.For detaljer og tegninger se www.protan.no
For bistand send forespørsel til proplan@protan.no

Anbefalte tekster fra Protan AS

PROTAN AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter membran- og taktekningsarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013.
Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell
NS 3451:2009
I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

Tak- og membranentreprise, over bærekonstruksjon;

Diffusjonssperresjikt. Dette kan være en PE-folie, eller et takbelegg som en oppgradert diffusjonssperre. Denne kan fungere som byggetidstekning i bygge-perioden der det er mye "trafikk" på takflaten. Generell "trafikk" og andre arbeider på ferdig isolert flate kan skade/ delaminere og nedfukte isolasjonen. Med bruk av byggetidstekning kan isolering monteres etter at de fleste tilstøtende aktiviteter på taket er ferdig. Da legges i så fall ny, tørr og uskadet isolasjon før endelig tekning, tett opp mot overlevering.

Isolasjon, U-verdi og fall.
Lambda verdien på isolasjon varierer mye. Vi anbefaler derfor å beskrive krav til U-verdi for hele taket som helhet, og ikke tykkelse i enkeltpunkter. Ta kontakt med oss - vi bistår gjerne med U-verdi- beregning og falloppbygging og slukplassering. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. Dette gir et oversiktlig bilde over min- og maks høyder og tykkelser på flaten. Isolasjonen kan legges "jevntykt" dersom det er fall i konstruksjonen/ underlaget. Isolasjonsleverandørenes standard kvaliteter er 1:40 (ca. 25 mm per lm) eller 1:60 (ca. 18 mm per lm). Er det nedbøyninger i underlaget, vil ferdig løsning påvirkes av dette.
På horisontalt underlaget legges isolasjon i fall på 1:40 mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedrende kiler eller renner med hovedfall på 1:60 mot sluk. Avvikes fallkrav må dette spesifiseres og tekkeprodukt må kunne motstå dette. All isolasjon som benyttes i tilknytning til tak eller membran må tilfredsstille trykk- fastehetskrav etter bruken av flaten. Beskrivelsene inneholder de vanligste produktene for de gitte løsningene.

Isolasjon, brannegenskaper.
Ved bruk av brennbar isolasjon må byggets brannklasse oppgis. Er bygget uklassifisert, eller brannklasse ikke oppgis er eneste tillatte isolasjonstype tilsvarende ubrennbar.
NB! Takentreprenør er aldri ansvarlig brannteknisk prosjekterende, og skal ikke fastsette brannklasse for taket/ bygget.

Takavvanning med sluk og nødoverløp
Antall sluk må dimensjoneres i forhold til forventet vannmengde på taket. Plassering av sluk og plassering av nødoverløp må være planlagt i forbindelse med isolering av taket. Alle tak, uansett størrelse må ha minimum 2 avvanninger. f.eks. to sluk, eller ett sluk og ett nødoverløp. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. For nødoverløp plasseres dette typisk i enden av lavpunkt ca 5 cm over laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne over et inngangsparti, eller annet sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll nedenfra.

Tak- og membrantekning. For de aller fleste bygg vil et tettesjikt fra f.eks. Protan være den foretrukne løsningen. Protans tak- og membranbelegg er utviklet i, og for et nordisk klima med temperatursvingninger på mer enn 100 gr. C. Tak- og membranbelegget kan monteres i nær sagt all slags vær. Det kan leveres et bredt utvalg av ferdigdetaljer for de vanligste løsninger, med viktige detaljer som sluk, renner og parapeter ivaretas tetthetsfunksjonen på en sikker måte. Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft som er en helt branntrygg installeringsmetode, som bl.a. finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) verdsetter, og stiller krav til ved en rehabilitering.

www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Utarbeidet Juli, 2014

Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabbrikkert betong benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg beregnet for ekstensive grønne tak (Sedum) skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET / TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller. brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
Takbelegget skal ha bestått FLL rotbestandighetstest.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6, siste revisjon.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med stålplater benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg beregnet for ekstensive grønne tak (Sedum) skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET / TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller. brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
Takbelegget skal ha bestått FLL rotbestandighetstest.
RIB må oppgi kvalitet på bærende stålplateunderlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende brettskurt.

Omvendt løsning;
Dersom konstruksjonen bare skal kondensisoleres (normalt 50-100 mm), legges membran ned mot konstruksjonen med kondensisolasjon over.
Duo- løsning;
Der konstruksjonen skal isoleres bedre, deles isolasjonen opp slik at minst 50 mm av isolasjonen er over membranen.
Det anbefales en diffusjonssperre ned mot betong- konstruksjonen. Der bærende underlag er horisontalt skal isolasjonen legges med fall mot lavpunkt. Isolasjon som ligger over membranen vil være utsatt for fukt, den må derfor ha lavt fuktopptak. Isolasjonens motstand mot langtidslast må beregnes i forhold til aktuell bruk av flaten. Isolasjonen over membranen skal ha falsede kanter og masseskiller av fiberduk eller banevare før betongpåstøp eller masser.

MEMBRANEN/ MEMBRANENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membranbelegget skal ha bestått FLL rotbestandighetstest.
Membranentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Suksesskriterier for en vellykket membran:
Ikke del opp membranentreprisen. Dvs. kjøp alt fra dampsperre t.o.m. øverste beskyttende isolasjonslag med masseskiller fra samme entreprenør.
Tilstreb at alle oppkanter, gjennomføringer, avslutninger osv. er klare før tekkingen starter.
Gjennomfør et dialogmøte mellom de ulike aktørene før oppstart.
Sørg for kontroll og overlevering før tildekking.
Tildekk membranen straks etter tekking.
Ikke tillat trafikk på membraner før endelig tildekking.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Til tekning av skråtak som skal dekkes med torv benyttes Protan Torvtaksmembran eller tilsvarende.
Torvtaksmembranen skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i treunderlag etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Dersom torven ikke legges på umiddelbart skal taktekningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Takbelegget skal ha bestått FLL rotbestandighetstest.
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Anbefalte tekster fra Protan AS

PROTAN AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter membran- og taktekningsarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon.

Vår intensjon er å bistå alle som beskriver løsninger for rehabilitering av tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013. Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell NS 3451:2009
I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg. Der eksisterende bygg strippes ned til bærende konstruksjon, vil bygget/ taket anses som et nybygg og beskrives deretter. Se kapitler for nybygg.

Tidspunktet for å vurdere etterisolering av taket er NÅ. Det vil ved korrekt valg av tekkeprodukt være minimum 25-30 år til neste gang det er gunstig å vurdere dette igjen. Etterisolering av taket er det energibesparende tiltaket som har kortest tilbakebetalingstid. Kontakt Protan AS eller isolasjonsleverandør for en energiberegning av taket.

FORHOLDSREGLER FOR VARME ARBEIDER VED TAKTEKKING
Taktekkere skal være sertifisert for Varme Arbeider, og kunne fremlegge gyldige sertifiseringsbevis.
Takentreprenør skal fremlegge gyldig ansvarsforsikring som dekker ansvar knyttet til tekkemetoden. Se også byggeiers brannforsikring i forhold til bruk av åpen flamme.
Finans Norge (tidligere Finansnæringens fellesorganisasjon) har strenge regler som regulerer bruk av åpen flamme på tak!
Vi anbefaler å benytte kun varmluftssveis.
Se TPF.nr 6 http://www.tpf-info.org/tpf_informerer.html

Tak- og membranentreprise, over eksisterende taktekning;

Tak- og membrantekning.
For de aller fleste bygg vil et takbelegg fra f.eks. Protan være den foretrukne løsningen. Protans tak- og membranbelegg er utviklet i, og for et nordisk klima med temperatursvingninger i takbelegget på mer enn 100 gr. C. Tak- og membranbelegget kan monteres i nær sagt all slags vær. Det kan leveres et bredt utvalg av ferdigdetaljer for de vanligste løsninger, der viktige detaljer som sluk, renner og parapeter ivaretar tetthetsfunksjonen på en sikker måte. Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft som er en brannsikker installeringsmetode, som bl.a. Finans Norge (tidligere Finansnæringens fellesorganisasjon) verdsetter, og stiller krav til ved en rehabilitering.

Sluk og nødoverløp
Eksisterende sluk kan i mange tilfeller gjenbrukes, men må vurderes i samarbeid med takentreprenør/ rørlegger. Det kan i mange tilfeller benyttes instikksluk.
Samtidig med rehabilitering kan det være aktuelt å montere nødoverløp. Dette var ikke vanlig før, men kan være en god sikkerhetsforanstaltning og vil også varsle tette sluk på takene. Nødoverløp plasseres typisk i enden av lavpunkt f.eks 20-50 mm over laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne over et inngangsparti, eller annet sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll nedenfra.

Tilleggsisolasjon, U-verdi og fall.
Ta kontakt med oss - vi bistår gjerne med U-verdiberegning, falloppbygging evt. fallforbedring. Isolasjonen kan legges "jevntykt" dersom det er fall i underlaget. Der underlaget er tilnærmet horisiontalt kan standard fallisolasjon 1:40 (ca. 25 mm per lm) eller 1:60 (ca. 17 mm per lm) benyttes som en del av tilleggsisoleringen. Fallisolasjonen legges mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedring mot sluk. Er det ned- bøyninger i underlaget, vil ferdig løsning påvirkes av dette. All isolasjon som benyttes i tilknytning til tak eller membran må tilfredsstille trykkfastehetskrav etter bruken av flaten. Beskrivelsene inneholder de vanligste produktene for de gitte løsningene.
NB! Tenk på at tilleggsisolering kan medføre økte snølaster.
NB! Etterisolering kan gi behov for å forhøye oppkanter og parapeter. Kontakt kommunen fordi dette sannsynligvis er et søknadspliktig tiltak.

Isolasjon, brannegenskaper.
Ved bruk av ubrennbar isolasjon (mineralull) er alle branntekniske hensyn ivaretatt.
Ved bruk av brennbar isolasjon må dette vurderes nærmere fordi det ikke er tillatt å øke brannbelastningen på eksisterende tak. Byggets eier har ansvar for at bygget er i henhold til brannkravene i bygningsloven. Det gis ikke dispensasjon fra dette.
NB! Takentreprenør er aldri ansvarlig brannteknisk prosjekterende, og skal ikke fastsette brannklasse for taket/ bygget.
www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Utarbeidet Juli, 2014

Til tekning av singelballasterte tak over bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for ballasterte tak skal ha glassfiber- armering for å sikre dimensjonsstabilitet.
Singelballasteringen flyttes til egnet område før omtekningen og tilbakeføres etter tekking. Ta hensyn til at i værharde strøk kan singel i hjørne og randsoner være erstattet av betongheller eller påstøp.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Lineær lastfordeler skal monteres langs alle oppkanter. Lastfordeler monteres for å forhindre at takbelegget "spaserer".
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Ved rehabilitering av eldre tak kan man forbedre så vel taktekningen, takets varmeisolerende evne som dets branntekniske egenskaper. Singelens funksjon på et ballastert tak, foruten estetikk, er brannbeskyttelse av underliggende tekning og isolasjon og ballast mot vindkrefter. Når singelen fjernes må disse funksjonene ivaretas på andre måter.
Varmeisolasjonen i singelballasterte tak er typisk brennbar. Dette betyr at singelen må erstattes med minimum et sjikt 30 mm ubrennbar isolasjon for å ivareta branntekniske krav.
NB! Det er ikke tillatt gjøre tiltak som reduserer brann- sikkerheten.
Når singel er fjernet må nytt takbelegg mekanisk festes til bærende konstruksjon.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

På Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider finnes alle relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger se www.protan.no
For bistand send forespørsel til : proplan@protan.no

Brukerne i støysensitive bygninger som skoler, syke- og aldershjem, kontorer etc. vil ved en tradisjonell takrehabilitering bli utsatt for langvarig borestøy. Innfesting ved hjelp av vakuum reduserer støybelastningen betydelig. Boringen kan da evt. beskrives utført til bestemte tidspunkt. Vakuuminnfestet tekkesystem er en velegnet løsning på eksisterende asfalt (papp) takbelegg der takbelegget fortsatt kan overføre vindlasten til bærende underlag. Systemet forutsetter lufttetting rundt alle gjennomføringer og avslutninger. Taket dimensjoneres med riktig antall vakuumventiler for trykkutjevning etter produsentens tekniske spesifikasjoner. Systemeier skal levere tegning som viser plassering av ventiler. Takbelegg på eksponert tak skal være armert med polyestervev.
Ved rehabilitering av eldre tak kan man forbedre så vel taktekningen, takets varmeisolerende evne som dets branntekniske egenskaper.

TAKBELEGGET / TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Vakuumsystemet skal ha SINTEF TG.
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med ventilplassering.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Ved rehabilitering av eldre tak kan man forbedre så vel taktekningen, takets varmeisolerende evne som dets branntekniske egenskaper. Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende. Takbelegg for eksponert tak skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.


TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no

Ved rehabilitering av eldre tak kan man forbedre så vel taktekningen, takets varmeisolerende evne som dets branntekniske egenskaper. Vakuuminnfestet tekkesystem er en velegnet løsning på eksisterende asfalt (papp) takbelegg der takbelegget fortsatt kan overføre vindlasten til bærende underlag. Systemet forutsetter lufttetting rundt alle gjennomføringer og avslutninger. Taket dimensjoneres med riktig antall vakuumventiler for trykkutjevning etter produsentens tekniske spesifikasjoner. Systemeier skal levere tegning som viser plassering av ventiler. Takbelegg på eksponert tak skal være armert med polyestervev.

TAKBELEGGET / TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE
FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Vakuumsystemet skal ha SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med ventilplassering.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no
Til omtekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon med taktro av finer eller rupanel med fall mot lavpunkt, benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for eksponert tak skal være armert med polyestervev. Takbelegget festes mekanisk ned i bærende konstruksjon etter produsentens tekniske spesifikasjoner.
Løsningen dimensjoneres for å tåle vindlast etter
NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr.5.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige
hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no
Anbefalte tekster fra Protan AS

PROTAN AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter membran- og taktekningsarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013.
Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell
NS 3451:2009
I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger for konstruksjoner med spesiell belastning der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

Tak- og membranentreprise, over bærekonstruksjon;

Diffusjonssperresjikt. Dette kan være en PE-folie, eller et takbelegg som en oppgradert diffusjonssperre. En oppgradert diffusjonssperre kan fungere som byggetidstekning i bygge-perioden der det er mye "trafikk" på takflaten. Generell aktivitet og andre arbeider på ferdig isolert flate kan skade/ delaminere og nedfukte isolasjonen. Med bruk av byggetidstekning kan isoleringen monteres etter at de fleste tilstøtende aktiviteter på taket er ferdig. Da legges i så fall ny, tørr og uskadet isolasjon før endelig tekning, tett opp mot overlevering.

Isolasjon, U-verdi og fall.
Lambda verdien på isolasjon varierer mye. Vi anbefaler derfor å beskrive krav til U-verdi for hele taket som helhet, og ikke tykkelse i enkeltpunkter. Ta kontakt med oss - vi bistår gjerne med U-verdi- beregning og falloppbygging av isolasjonen. Dette gir et oversiktlig bilde over min- og maks høyder og tykkelser på flaten. Isolasjonen kan legges "jevntykt" dersom det er fall i konstruksjonen/ underlaget. Isolasjonsleverandørenes standard kvaliteter er 1:40 (ca. 25 mm per lm) eller 1:60 (ca. 17 mm per lm). Er det nedbøyninger i underlaget, vil ferdig løsning påvirkes av dette.
På horisontalt underlaget legges isolasjon i fall på 1:40 mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedrende kiler eller renner med hovedfall på 1:60 mot sluk. Avvikes fallkrav må dette spesifiseres og tekkeprodukt må kunne motstå dette. All isolasjon som benyttes i tilknytning til tak eller membran må tilfredsstille trykk- fastehetskrav etter bruken av flaten. Beskrivelsene inneholder de vanligste produktene for de gitte løsningene.

Isolasjon, brannegenskaper.
Ved bruk av brennbar isolasjon må byggets brannklasse oppgis. Er bygget uklassifisert, eller brannklasse ikke oppgis er eneste tillatte isolasjonstype tilsvarende ubrennbar.
NB! Takentreprenør er aldri ansvarlig brannteknisk prosjekterende, og skal ikke fastsette brannklasse for taket/ bygget.

Takavvanning med sluk og nødoverløp
Antall sluk må dimensjoneres i forhold til forventet vannmengde på taket. Plassering av sluk og plassering av nødoverløp må være planlagt i forbindelse med isolering av taket. Alle tak, uansett størrelse må ha minimum 2 avvanninger. f.eks. to sluk, eller ett sluk og ett nødoverløp. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. For nødoverløp plasseres dette typisk i enden av lavpunkt f.eks 20-50 mm laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne over et inngangsparti, eller annet sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll nedenfra.

Tak- og membrantekning. For de aller fleste bygg vil et tettesjikt fra f.eks. Protan være den foretrukne løsningen. Protans tak- og membranbelegg er utviklet i, og for et nordisk klima med temperatursvingninger på mer enn 100 gr. C. Tak- og membranbelegget kan monteres i nær sagt all slags vær. Det kan leveres et bredt utvalg av farger med ferdigdetaljer for de vanligste løsninger, med viktige detaljer som sluk, renner og parapeter ivaretas tetthetsfunksjonen på en sikker måte. Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft som er en helt branntrygg installeringsmetode. Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) verdsetter, og stiller krav til dette ved installasjon av takbelegg.

www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Utarbeidet Juli, 2014