_EEW7352.jpg

Protans misjon, verdier og etiske retningslinjer

Engasjement, samarbeid, kvalitet og ansvar styrer våre handlinger og atferd.

arrow_downward

Vi skal være stolte av hverandre

Som enkeltindivider og som grupper møter vi etiske og praktiske situasjoner og dilemmaer der vår integritet blir satt på prøve. En rettesnor i enhver beslutning vi tar, er at det aldri skal herske tvil om vår integritet. Vi skal gjøre de riktige valgene og når vi er i tvil skal vi rådføre oss med våre kollegaer og overordnede.

Formål

Protans misjon er at vi med stolthet leverer innovative tak, membraner, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler som sikrer kundens verdier.

For å lykkes med vår misjon forventer vi at våre medarbeidere opptrer med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder, kolleger, offentlige myndigheter og andre som vi kommer i kontakt med i tilknytning til vårt arbeid.

Våre etiske retningslinjer er en rettesnor for alle medarbeidere slik at vi jobber på en etisk og samfunnsforsvarlig god måte. Retningslinjene er kjent for, og skal etterleves av alle medarbeidere, styremedlemmer, innleid personell og andre som opptrer på vegne av Protan.

Vi etterlever regler, lover og forskrifter, har fokus på mennesker, sikrer helsebringende arbeidsforhold og er bevisste på hvilke effekt vår virksomhet har på miljøet.

Våre verdier

Vi har fire verdier som er retningsgivende for våre holdninger og handlinger. Våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer skal oppleve verdiene i samhandling med oss.

  • Engasjement: Vi tar eierskap, vi er kreative og innovative, vi er entusiastiske, vi er sultne på suksess.
  • Samarbeid: Vi verdsetter og viser hverandre respekt, vi involverer, vi er selgende, vi er kommuniserende.
  • Kvalitet: Vi er kunnskapsrike, vi forstår behovet, vi overgår forventninger, vi leverer uten feil.
  • Ansvar: Vi er pålitelige, vi gjennomfører våre planer, vi lærer av våre suksesser og våre feil, vi leverer.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Protan skal være en helsefremmende arbeidsplass der vi har som mål at ingen blir skadet eller syke av å jobbe. God helse er viktig for alle medarbeidere og er en kritisk suksessfaktor for å oppnå våre mål. Vi er ansvarlige for egen og andres sikkerhet, og vårt mål er gode arbeidsvilkår for alle. Vi er alle ansvarlige for å si fra dersom egen eller andres sikkerhet er i fare. Vi har en visjon om null skader og uhell. Protan har gode sikkerhetsrutiner og sikkerhetsopplæring for jobber vi utfører. Alle våre medarbeidere har rett til å stoppe en jobb dersom det er akutt fare for liv og helse. I slike situasjoner varsles overordnede umiddelbart.

Vi utfører vår virksomhet gjennom effektiv bruk av materialer og energi, med fokus på å redusere bruken av naturressurser og redusere utslipp og avfall til et minimum. Vi etterstreber at våre produkter skal gjenvinnes.

Svart arbeid

Svart arbeid og sosial dumping undergraver vår virksomhet. Alle medarbeidere tar avstand fra dette. Vi har nulltoleranse for svart arbeid og sosial dumping i tilknytning til vår virksomhet.

Mobbing og diskriminering

Vi behandler alle mennesker vi kommer i kontakt med i vårt arbeid med respekt og tillit. Vi godtar ikke mobbing av kollegaer, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Det samme gjelder diskriminering på bakgrunn av blant annet religion, etnisitet, kjønn og legning.

Marked og konkurranse

Protan ønsker å være del av et marked der sunn konkurranse er en selvfølge. Vi frastår fra enhver form for lovstridig samarbeid eller markedspåvirkning.

Vi har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon og påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver prinsippene om fri konkurranse og vil være svært ødeleggende for vårt omdømme.

Våre regnskaper gjenspeiler alle aktiviteter vi driver med samt tilfredsstille lover og regler.

Interessekonflikt

Medarbeidere skal unngå situasjoner der det er konflikt mellom egne og Protans interesser. Vi forventer lojale medarbeidere og forbyr ansatte å drive eller medvirke til konkurrerende virksomhet. Hvis en interessekonflikt oppstår opplyser medarbeideren uoppfordret nærmeste leder om saken.

Representasjon, kundepleie, leverandørforhold og gaver

Et godt og profesjonelt forhold til kunder og leverandører er helt avgjørende for å lykkes i markedet. Relasjonsbygging er en naturlig del av dagens forretningsliv og her skal vi opptre og bli oppfattet som en part med høyt fokus på etikk. Åpenhet er viktig. Vi møter våre samarbeidspartnere med respekt og ærlighet. De blir behandlet på en god og etisk riktig måte. Våre leverandører skal være sikre på at de konkurrerer om kontrakter med Protan på lik linje med andre tilbydere.

Medarbeidere kan, etter å ha avklart med sin leder, arrangere eller delta på sosiale arrangementer, lunsj, middag og underholdning såfremt arrangementet er av tydelig faglig / forretningsmessig betydning. Våre medarbeidere opptrer til enhver tid på en representativ måte.

Gaver til enkeltpersoner skal ikke være av stor verdi. I anbudsprosesser utvises det særlig stor varsomhet.

Taushetsplikt

Alle medarbeiderne er underlagt taushetsplikt når det gjelder forretningshemmeligheter eller fortrolig informasjon. Vi er alle viktige ambassadører for selskapet. Dette betyr at vi må være bevisste på hvordan vi omtaler Protan. Vi forventer at dette også fortsetter etter endt arbeidsforhold.

Presse og sosiale medier

Protan ønsker å fremstå samlet og som et profesjonelt selskap. Det er bare de som har fullmakt til å uttale seg til pressen som skal gjøre det på vegne av Protan.

Sosiale medier brukes på en gjennomtenkt måte som ikke skader vårt omdømme. Våre medarbeidere forstår at vi også utenfor arbeidstid er representanter for Protan.

Slik kan du varsle

Alle virksomheter er pålagt å ha en forsvarlig varslingstjeneste slik at ansatte og andre kan varsle om kritikkverdige forhold. I Protan er har vi opprettet en ordning for å gjøre det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om misligheter. Hvis du kjenner til at ansatte i Protan ikke følger lover, regler eller Protans etiske retningslinjer, ber vi om at rett instans varsles.