BREEAM-NOR 2016

BREEAM-NOR 2016

Aktuelle kategorier og emner

Her følger en oversikt over kategorier og emner der Protan har produkter og løsninger som oppfyller krav, og kan bidra til å oppnå BREEAM-NOR 2016 poeng.

arrow_downward

Ledelse

Protan bidrar til bærekraftig ledelsespraksis i kategoriene MAN 02 - livsløpskostnader og MAN 03 - ansvarlig byggepraksis og bidrar til sikrer bærekraftsmål helt inn i driften av bygget.

Man 02 Livsløpskostnader

Protan er en premiss leverandør til konseptvalg på taket. Ved valg av funksjoner på/i bakken kontra funksjonelt bruk, og ulike bruk og oppbygging av taket.

Bygget - vurdering av et byggs livssykluskostnader (LCC) 2 poeng
(Man 02-1-2-3)

Ved valg av konsept, kan valg av overvannshåndtering i betongmagasin i bakken eller ved en oppgradert løsning på taket (BlueProof) ha stor betydning for samlet driftskostnader og livsløpskostnader.

Protan BlueProof har ingen økt drift- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med vanlige tak.
Reduseres/fjernes betongmagasin i bakken vil dette ytterligere redusere ressursbruk på drift- og vedlikeholdskostnadene.

Bygningsdelen - vurdering av et bygningsdelens livssykluskostnader 1 poeng
(Man 02-4c-5)

Protan er en erfaringsbesitter og leverandør på bygningsdelen tak, og dets livssykluskostnader. Protan kan levere levetids-, drift-, og vedlikeholdskostnader, for bygningsdelen. Protan kan bidrar med presise, relevante eksempler på kostnader og levetid som variere ut i fra serviceavtaler, produkt- og løsningsvalg.

Man 03 Ansvarlig byggepraksis

Protans Tak og membraner monteres utslippsfritt med strøm, og EPD’ene har beregnet CO2 på transport, og avfall kan returneres i eget retursystem.

Måling Energiforbruk
Registrering av energibruk, kwh/liter brensel og kg CO2 eq. Protans produkter monteres med strøm, og trenger ingen egen registrering eller oppfølging ved måling av medbrakt fossilt propan eller annen energiforbruk.

Transport av byggematerialer og avfall
Velger prosjektet å ta poeng på registrering av transport av bygningsmateriale, er tak en krevd bygningsdel. Protans EPDer har beregnet CO2 Eqv for alle steg i klimagassregnskapet. Sammen med rapportering i Wst 03 vil også retur til resirkulering inkluderes.

Energi

Protan bidrar med prosjektering av optimal utforming av taket og sikrer dokumentert energieffektive løsninger og bygg i kategorien Ene 23 - Bygningskonstruksjonens Energiytelse.

Ene 23 Bygningskonstruksjonens Energiytelse

2 poeng

Protan levere optimale løsninger iht. energirådgivers/prosjektets ytelseskrav (U-verdi). Protan prosjekterer fallplantegninger og beregner U-verdi, og leverer isolasjonstegninger etter NS - EN ISO 6946:2017 standard.

I prosjekteringen benytter vi ulike kvaliteter og fra alle leverandører for å prosjektere den beste løsningen. Det er viktig å ta hensyn til bruken av taket og de rettekvalitetene for robuste løsninger.

Prosjekteringstiltak
(Ene 23-2)

Protan sine løsninger og utførelse sikrer tak-konstruksjonen mot luftlekkasjer.

Ytelsestiltak som bygget
(Ene 23-4-6)

Protan sine taktekkere dokumenterer «som bygget» iht. isolasjonstegninger etter NS - EN ISO 6946:2017 standard med U-verdi beregninger, i samsvar med byggetegninger og uten luftlekkasjer og unødvendige kuldebroer og iht. Protan sitt KS-system.

Materialer

Protan sine materialer har markedets laveste miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet. Protan kan bidra til redusert miljøpåvirkning i kategoriene Mat 01 - Bærekraftig materialvalg og Mat 03 - Ansvarlig innkjøp av materialer.

Mat 01 Bærekraftig materialvalg

Protan leverer EPD’er og EcoProducts på alle våre produkter med vurderinger fra A1 – D1, Vugge til vugge. Dette forenkler klimagassberegningen, og med takbransjens laveste utslipp oppnås redusert klimagassutslipp lettere for prosjektet.

Miljødeklarasjoner EPD 1 poeng
(Mat 01-2-3-4)

Protan leverer EPD på alle takprodukter. Dette gjelder også på rotbestandige løsninger til grønne tak. Vurderingene er gjort fra A1 – D1 (vugge til vugge). Våre EPD’er finner du her: www.epd-norge.no

Vi samarbeider med isolasjonslevererandører som også har EPD sertifikat.

EcoProducts 2 poeng
(Mat 01-5-6)

Protan leverer EcoProducts på alle takprodukter. Dette gjelder også på rotbestandige løsninger til grønne tak. Protan har en grønn og resten hvit i vurderingene, på alle produkter. Våre EcoProducts'er finner du på www.byggeportalen.no (krever innlogging). Kopi finner du også nederst på denne siden.

Livsløpsvurdering av bygget CO2LCA 2+1 poeng
(Mat 01-8-9)

Ved beregning av Livsløpsvurdering av bygget CO2 LCA er taket en krevd bygningsdel. Protans EPDer har beregnet Kg CO2 Eqv for alle steg i klimagassregnskapet fra A1 – D1, vugge til vugge.

Reduksjon av klimagassutslipp inntil 2 poeng
(Mat 01-13-14)

Med de laveste nivåene i tak bransjen, bidrar Protan til å senke klimagassutslippet med opptil 20 Kg CO2 Eqv pr m2. Dette reduserer klimabelastningen med opptil 83 % i fht alternativ produkter.

Ved valg av konsept i Man02, kan valg av overvannshåndtering i betongmagasin i bakken eller ved en oppgradert løsning på taket ha stor betydning for det totale klimagassregnskapet.

Hør også med tekkeavdelingen, de samarbeider med isolasjonslevererandører som også har EPD og EcoProducts.

Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer

(Mat 03-2d-3-merk:b.-5)

Sertifiseringssystem EMS (Environmental Management Scheme) 3+1 poeng

Protan har ISO 14001 sertifikat og dokumenterer for hele forsyningskjeden.

Protan kan, på forespørsel, sende ISO sertifikatene til våre leverandører for EMS-kriterier: «Produksjon av de viktigste polymerene».
Med dette oppfyller Protan krav i Mat 03-kalkulatoren om å ha ISO 14001 sertifikat for hele forsyningskjeden, og bidrar med det til å oppnå 3 poeng.

Vi samarbeider med isolasjonslevererandører som også har ISO 14001 sertifikat.

Mat 05 Robust konstruksjon 1 poeng

(Mat 05-1a-b)

I byggetiden kan byggetidstekking (Protan 2X - TG 2415) vurderes som beskyttende tiltak. Byggetidstekking er et eget separat sjikt hvor isolasjon legges senere uten å bli utsatt for skade.

Ved levetidsvurdering skal utsatt bygningsdeler vurderes, Protans har dokumentert den lengste forventete levetid, for flate tak-markedet, på 40 år.

Avfall

Protan bidrar til bærekraftig håndtering av avfall med ressurseffektiv prosjektering og med å redusere avfall på byggeplassen i kategorien Wst 01 - Avfallhåndtering på byggeplass

Wst 01 Avfallhåndtering på byggeplass

Økning av ombruk og gjenvinningsgraden 2+1 poeng
(Wst 01-3-6-8-9-10)

Protan sine produkter kan resirkuleres, og kapp kan returneres tilbake til fabrikken i Drammen for gjenbruk. Det kan utarbeides en avfallsrapport ved retur fra byggeplass, for gjenvinning.

Protan sitt øvrige avfall sorteres som gjenvinning, og vil ikke bidrar til å fylle restavfallskonteineren.

Arealbruk, økologi og Forurensning

Protan bidrar til å forebygge flom med dokumentert overvannshåndtering på takene. Kombineres dette med ulike grønne tak blir dette bærekraftig arealbruk i kategoriene LE 04 - Forbedrer av tomtens økologi og Pol 03 – Overvannshåndteringen.

Arealbruk og økologi

LE 04 Forbedrer av tomtens økologi

3 poeng (LE 04-6)

For å oppfylle økologens rapport velges ofte ulike grønne tak. Dette kan være løsninger fra sedum til takhager med tykke jordlag, og busker eller trær.

Protan har løsninger for alle grønne tak som kvalifiserer til poeng. Alle produktene er teste og dokumenter rotbestandig (FLL-test), og løsningene er dokumentert iht. krav i TEK17.

Grønne tak er alternativ i forhold til løsninger på bakken, hvor det ofte ikke er tilstrekkelig plass. Ref. vurderinger gjort i Man 02 ang. konseptvalg og bygningsdelen livssykluskostnader.

Valg av løsning vil ikke redusere antall EPD eller EcoProducts dokumentasjoner fra Protan.

Forurensning

Pol 03 Overvannshåndteringen

Protan BlueProof (Green) er bærekraftig arealbruk på sitt beste, med liten innsats oppnår man en dokumentert løsning som reduserer klimagassutslippet på produktvalg på taket og i bakken, samtidig som det kvalifiserer til poeng i Pol 03.

Maksimal avrenning 1 poeng
(Pol 03-6-7)

Protans SINTEF godkjente løsning for overvannshåndtering på taket hensyntar Breeam krav, kommunale krav, klimafaktor og lokale IVF-kurver fra Meteorologisk Institutt, ved beregning av maksimal avrenning.

Avrenningsvolum 1 poeng
(Pol 03-8-9)

Protan BlueKalk kan også beregne avrenningsvolum etter Pol 03, 6-timers hendelse og 100 års gjentaksintervall.

Protan BlueProof er et økonomisk og arealbesparende alternativ i forhold til betongrør i bakken. Ref. vurderinger gjort i Man 02 ang. konseptvalg og bygningsdelen livssykluskostnader.