BREEAM-NOR 6.0

BREEAM-NOR 6.0

Aktuelle kategorier og emner

Her følger en oversikt over kategorier og emner der Protan har produkter og løsninger som oppfyller krav, og kan bidra til å oppnå BREEAM-NOR 6.0 poeng.

arrow_downward

Ledelse

Protan bidrar til bærekraftig ledelsespraksis i kategoriene Man 01 Konseptutvikling og prosjektoptimalisering, Man 02 Livssykluskostnader og levetidsplanlegging og Man 03 Ansvarlig byggepraksis og bidrar til sikrer bærekraftsmål helt inn i driften av bygget.

Man 01 Konseptutvikling og prosjektoptimalisering

Protan har inngående kjennskap til alle ulike takløsninger og membraner, og har EPD alle de ulike løsningene. Vi kan bidra i konseptvalg med kunnskap og informasjon til prosjektgruppen, for å finne funksjonelle og rasjonelle løsninger, med lavest mulig klimagassutslipp. Dette kan være ulike konseptvalg på taket som grønne tak, Blå tak (som erstatter magasin i bakken), solcelletak, Takhager, mfl.

Planlegging av prosjektering og utførelse 1 poeng
(Man 01-1-b)

Protan bidrar med utslippsfritt utbyggingsområde , om prosjektet søker poeng i emnet om mål og tiltak for bærekraft.

Samlet klimagassregnskap for byggets levetid 1 poeng
(Man 01-2-3)

Det skal settes opp et klimagassbudsjett (2) og klimagassregnskap med som-bygget-informasjon (3) for hele byggets levetid. Protan levere EPD for hele byggets levetid, og etter oppføring levere detaljert «som-bygget-informasjon» med klimagassdokumentasjon iht. M2.2.

Protan leverer overnevnt dokumentasjon i alle moduler A1 – C4 (og D1) i EPD’ene, til alle Protan produktvalg.

Protan kan også levere klimagass dokumentasjon på HELE taket, inkludert utvalgte isolasjonsleverandører, iht. krav i MAN01.

Man 02 Livssykluskostnader og levetidsplanlegging

Vurdering av et byggs livssykluskostnader (LCC) og rapportering av investeringskostnader 2 poeng
(Man 02-1-2c)

Protan har erfaringstall fra en lang rekke ulike konsepter for tak- og membraner-, og kan bidra med estimater for livsykluskostnader som for investering-, utskiftning- og vedlikeholdskostnader.

Vurdering av bygningsdelers livssykluskostnader 1 poeng
(Man 02-5a-5b-5c)

Protan kan hjelpe prosjektet med erfaringstall fra en lang rekke takløsninger med ulike tak- og membraner-løsninger, og med ulike isolasjons-løsninger/-tykkelser/-u-verdier. og kan bidra med estimater for livssykluskostnader for investering-, utskiftning- og vedlikeholdskostnader. Protan har også løsninger som påvirker temperatur for solceller og ventilasjon.
 
Protan levere også tilsvarende for områdesikring/gjerder eller grønne strukturer ut i fra  takflatenes funksjonelle ytelse.

Man 03 Ansvarlig byggepraksis

Reduksjon av klimagassutslipp fra aktiviteter tilknyttet utbyggingsområdetopptil 3 Poeng
(Man 03-10-11-12-13)
 
Protan kan levere, 100% elektrisk montering, en plan over medgått kWh medgått for montering av takfolie/membran. Målt medgått energi

Helse og innemiljø

Protan med produkt i dampsperre som tilfredsstiller krav i Hea 02 Inneluftkvalitet

Hea 02 Inneluftkvalitet

Emisjoner fra byggeprodukteropptil 2 poeng
(Hea 02-2)
 
I kompakt-tak brukes i noen sammenhenger (byggetidstekking eller vakuum-tak) tak-tekkingsmateriale som dampsperre. Her kan Protan levere Protan SE 1.2 som er dokumenter med EcoProducts å tilfredsstille krav i Tabell Hea 02-01.

Energi

Protan bidrar med prosjektering av optimal utforming av taket og sikrer dokumentert energieffektive løsninger i samsvar med Breeam sitt krav i kategorien Ene01 - Bygningskonstruksjonens Energiytelse.

Ene 01 Bygningens energiytelse

Energiytelseopptil 4 poeng
(Ene 01-10)
 
I samarbeid med arkitekt, og prosjektledelse utarbeider Protan fallplantegninger som hindrer uønskede kuldebroer og hindrer luftlekkasjer. Protan sine byggetegninger for taket oppgis u-verdier (varmegjennomgangskoeffisient) og er i henhold til NS - EN ISO 6946:2017. Protans KS-system sikrer selvfølgelig, gjennomføring isolasjonskontinuitet iht. disse.
 
Protan optimaliserer også fallplantegninger når man ønsker å redusere materialbruk iht Materialeffektivitet (Mat 06-4), og beholde eller forbedre u-verdien. Vi benytter ulike kvaliteter fra alle isolasjonsprodusenter for å få det optimale resultatet, med lavt materialbruk.

Materialer

Protan sine materialeeffektive løsninger har takmarkedets laveste klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen. Protan kan bidra til redusert miljøpåvirkning i kategoriene Mat 01 Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger, Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav, Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer, Mat 05 Robust og klimatilpasset konstruksjon, Mat 06 Materialeffektivitet og ombruk og Mat 07 Endringsdyktighet og ombrukbarhet.

Mat 01 Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger

Forkrav: Prosjektet skal i tidligfase sette et klima mål og lage et klimagassbudsjett iht. NS 3720:2018 (A1-C4), med mål om å velge materialer for å oppnå lav klimapåvirkning. «Dersom en alternativ løsning med lavere klimapåvirkning ikke er valgt, skal dette begrunnes.»

Reduksjon av klimagassutslippopptil 3 poeng
(Mat 01-3)
 
Yttertak (bygningsdel 26) skal inkluderes i tidligfase klimagassberegningen. 
 
Protan har produktspesifikke EPDer på alle produkter og løsninger, og oppgir klimagassutslipp i alle moduler (A1 – D1, iht. NS 3720:2018) beregnet for et bygg med 60 års levetid . For modul A4 – transport, er det lagt inn en distanse på 300 km, fra lager til byggeplass. 
 
Protan tilbyr det laveste klimagass avtrykket i tak markedet i Norge.

Mønstergyldig nivå: 60 % reduksjon av klimagassutslipp 1 poeng
(Mat 01-4)

Protan sine løsninger reduserer bygningsdelen med 20% CO2-ekvivalenter i forhold til alternativer, og bidrar dermed positivt til å oppnå mønstergyldig nivå i forhold til referanseverdiene. Med bruk av BlueProof i LE08 og Wst01-3, vil reduksjoner blir betydelig bedre.

Livsløpsvurderinger av bygget (LCA) inntil 2 poeng
(Mat 01-6-7)

Alle Protans tak og membraner har EPD, og er produktspesifikke. Alle er oppgitt i moduler fra vugge til grav (A1 – C4 +D1) «Cradle to grave with separate life stage reporting»).

Dette oppfylles høyeste krav i BREEAM International Mat 01-kalkulatoren, og dokumenterer miljøpåvirkning for bygningsdelen (26) og bygningsdelens kg/CO2-ekvivalent per livsløpsfase og modul. Yttertak er obligatorisk i kalkulatoren.

Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav

EPD for bygningsprodukter1 poeng
(Mat 02-1-2)
 
Alle Protans takfolier og membraner har EPD, og er produktspesifikke. Protan kan levere EPD på 261/262 Isolasjon og 262 Taktekking.  Protan leveres også sammen med 267 Prefabrikkerte takelementer, Lett-Tak har dette.
 
Protans EPD deklarere fravær av miljøgifter.

Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer

Ansvarlig innkjøp av relevante materialeropptil 2 poeng
(Mat 03-3)
 
Protan levere ISO 14001 sertifikat på minst 80% av relevante materialer levert i bygningsdelen -  yttertak. Det varierer fra 2 til 3 produkter, avhengig av konstruksjonen.
 
Protan kan, på forespørsel, sende ISO sertifikatene til våre leverandører for EMS-kriterier: «Produksjon av de viktigste polymerene».

Og vi leverer ISO-sertifikat på de fleste isolasjonsmaterialene som er i vårt sortiment. Isolasjonsvalg er prosjektbasert, så sjekk med vår prosjektleder for å være sikker.

Med dette oppfyller Protan krav i Mat 03-kalkulatoren om å ha ISO 14001 sertifikat for hele forsyningskjeden, og bidrar med det til å oppnå 3 poeng.

Alle relevante materialer for bygningsdelen skal legges inn, dette være seg bitumiøse-, PVC- og isolasjonsmaterialer.

Mat 05 Robust og klimatilpasset konstruksjon

Beskytte utsatte deler av bygget mot skade1 poeng
(Mat 05-2d)
 
Det er viktig å sikre mot materialbeskyttelse i fellesområde og offentlig område med å prosjektere underlaget. Med god dialog vil Protan prosjektere og levere korrekt isolasjon iht. bruken av flaten. Med solceller eller aktivitetstak må man unngå setningsskader i isolasjonen. 
 
Isolasjon skal tåle «vanlig» vedlikehold og gangtrafikk til dette.  Ved utstrakt vedlikehold må det prosjekteres gangsoner som ivaretar materialkvalitetene til tekking og isolasjon. 
 
Beskytte utsatte deler av bygget mot materialnedbrytning1 poeng
(Mat 05-3-4-5)
Protans produkter og systemer er iht. dokumentert iht. TEK 17, og dokumentere dette med SINTEF Teknisk Godkjenning på ALLE systemer. Tetthetskontroll utføres iht. prosjektets utførelse for å være sikker på tettutførelse. Protans produkter har farge pigmenter i produktet, og mister ikke fargen (misfarging) over tid. Protans forventedes levetid er opp til 40 år.
 
Protan tekker iht.  Byggforskserien 525.207 Kompakte tak.
 
Det er mer og mer vanlig med grønne tak i Norge, dette er et utsatt punkt for materialnedbrytning over tid.  ALLE Protans produkter er dokumentert rotbestandige. Det er også viktig å sikre mulighetene for tilkomst ifbm. vedlikehold av teknisk utstyr på taket på ekstremt varme og kalde dager. Her er valg av produkt viktig. Ved gangtrafikk på tak som ikke tåler det ved disse temperaturene, øker nedbrytningen og levetiden forringes kraftig.
 
Fuktsikkerhet i byggeperiodenopptil 2 poeng
(Mat 05-6-9)
 
Protans monteringsanvisninger og KS rutiner følger Byggforskserien 474.511 med kontrollpunkter prosjektering (P) og utførelse (U) i tabell 41 og tabell 42; Generelt og Flate kompakte tak. Mange takelementer kommer ferdig tekket med Protan, og blir lukket i sammenheng med montering. Dette unngår man fukt under transport og lagring av elementene, og er ferdig tildekket ved nedbør. 
 
Protan har også SINTEF Teknisk Godkjenning på 2x-løsning som er en byggetidstekking, som sikrer tett hus raskt, og er en «tildekking» av taket mot nedbør i byggetiden, av horisontale flater. Det gjøres en ferdig tekking før ferdigstillelse av bygget.
 
2x-løsningen er gunstig å benytte sammen med Protans Vakuum løsning, som hindrer punktering av dampsperren ved slutt-tekkingen. Denne løsningen er i overenstemmelse med TPF nr. 7, for bygg med høyt fuktnivå (risikoklasse og krav til dampsperre - R3 og R4, svømmehaller mfl.).

Mat 06 Materialeffektivitet og ombruk

Materialeffektivitet1 poeng
(Mat 06-4)
 
Utvidet bruk av taket er en rød tråd gjennom planlegging- og utførelse-stegene i Mat 06-01. Bruken og løsningsvalgene er avhengig av estetiske og funksjonelle krav. Funksjonelle krav skal dokumenteres iht. TEK17. Protans ulike løsninger sikrer denne dokumentasjonen.
 
Med Protan BlueProof er prosjektet også arealeffektiv ifbm. mindre bruk av areal i/på bakken til overvannshåndtering.
 
Krav til å velge materialer som kan material gjenvinnes etter endt levetid oppfyller Protan, gjennom eget retursystem. Materialeffektivitet omfatter bruk av design- og konstruksjonsmetoder for å få lavt materialbruk og redusere svinn, inkl prefabrikasjon.  Og Protan leveres av mange tak-element leverandører, og vi har prefabrikkerte taktekking opp til 49,5 m2.
 
Protan sine produkter er materialeffektivitet, og trenger bare ett lag for å oppnå 40 års forventet levetid. Det mest solgte produktet veier bare 1,8 kg pr m2, mot typisk 8 – 9 kg for en to lags løsning. Ref Tabell Mat 06-01 i steg 5: «Implementere tiltak for areal- og materialeffektivitet i byggefasen.»

Med BlueProof reduseres materialbruk i bakken ytterligere. Her kan besparelsen være mange tonn med betong, mot noen kg taktekking.

Mat 07 Endringsdyktighet og ombrukbarhet

Ressursoversikt1 poeng
(Mat 07-1)
 
Protan sine produkter og systemer ligger på BIM Object, dette forenkler arbeidet med ressursoversikten, og veiledning for tiltakshaver ang vedlikehold, framtid bruk og materialgjenvinning. Protan kan også levere nøyaktig takplantegninger med mengde beregninger.
Protan leverer prosjekt basert FDV.

Avfall

Protan kan bidra med å redusert mengden avfall ved å minimere masseuttak og avfallsfri leveranser av tak og membraner som sorteres, og er klargjort for materialgjenvinning.

Wst 01 Ressurshåndtering på byggeplass

Ressursstyringsplan1 poeng
(Wst 01-1d)
 
Protan BlueProof må med i ressursstyringsplanen valg av konsept, i steg 3. Her vil prosjektert mengde avfall (gravemasser m3) varier, både forurensete og ikke -forurensete. Dette må inn i planen, da det senere påvirker transportbehov og CO2-utslipp, fremmer sirkulær håndtering og reduserer arealbruk til deponi.
 
Se punkt Man 03 og LE 08
 
Avfallsmengderopptil 2 poeng
(Wst 01-3)

Ved valg av Protans løsninger er det ikke byggeavfall. Alle rester returneres for ombruk eller materialgjenvinning. Protan bidrar dermed ikke til avfall som skal registreres i forbindelse med tabell Wst01-01

Avfallssortering, ombruk og materialgjenvinningopptil 2 poeng
(Wst 01-4)
 
Ved valg av Protans løsninger er det ikke bygge avfall. Alle rester returneres for ombruk eller materialgjenvinning. Protan bidrar dermed for «andel sortert» og «klar gjort for ombruk eller materialgjenvinning» i tabell Wst01-02.
 
Riveavfall skal også regnes i vektprosenten, om rivning er aktuelt. 
Gammel Protan taktekking leveres til RoofCollect for materialgjenvinning, og bidrar dermed for «andel sortert» og «klar gjort for ombruk eller materialgjenvinning» i tabell Wst01-02.
 
Mønstergyldig nivå: Svært lave avfallsmengder1 poeng
(Wst 01-5)
 
Protan leveres 100 % avfallsfritt. Alle Protans tak og membraner går til ombruk eller materialgjenvinning.

Arealbruk og økologi

Protan oppfordrer til å ta taket i bruk. Taket har et potensiale til bærekraftig arealutnyttelse, og med dokumenterte rotbestandige løsninger kan taket tas i bruk til å gode økologiske og sosiale arealer.

LE 02 Økologisk risiko og muligheter

Fastsette økologiske muligheter1 poeng
(LE 02-6)
 
Ved konseptvalg (steg 3) kan Protan bidra med løsninger som kan restaurere, kompensere eller forbedre iht. tabell LE 02 -01, 4, 5 eller 6.
Protans takløsninger for ekstensive eller intensive løsninger kan dokumenteres iht. TEK17 som rotbestandig (FLL testet) og SINTEF Teknisk Godkjenninger.
 
Uavhengig av valgt grønnløsning, vil Protan ha en dokumentert løsning med produktspesifikk EPD. 
 
Protan er den eneste leverandøren som har rotbestandige taktekking og membraner med produktspesifikke EPDer, og trenger ingen ekstra rotsperre.
 
Mønstergyldig nivå: helhetlig bærekraft for utbyggingsområdet1 poeng
(LE 02-9a) 

Protan sin dokumenterte BlueProof og BlueProof Green løsninger håndterer overvannet på taket, bidrar til blågrønnfaktor, er tilpasset klimaendringer og bidrar i tiltak mot flomrisiko. Dette bidrar til poeng i LE 08.

Se under i LE 08 for BlueProof og BlueProof Green.

LE 04 Økologisk endring og forbedring

Økologisk forbedring1 poeng
(LE 04-3a)
 
Alle Protans løsninger er rotbestandige og vi har SINTEF Teknisk Godkjent ekstensive og intensive løsninger på takene. Etableres lette eller tyngre habitater, eller takhager iht BREEAM-NOR 6.0 sitt krav, har Protan ulike løsninger som sikrer et god resultat. Protan leverer også sedum, mens de tyngste er andre UE.

LE 05 Langsiktig økologisk forvaltning og vedlikehold

Forvaltning og vedlikehold under hele prosjektet1 poeng
(LE 05-3-4)
 
Protan tilbyr drift og vedlikehold av takløsningen. Det er viktig at taket er utformet på en måte som sikrer drift av avrenningen, og at løsningen blir vedlikeholdt.
Vi leverer FDV på løsninger som er levert, som inneholder overleveringsinformasjon og sikrer forvaltning.

LE 08 Lokal overvannshåndtering

Overvannshåndtering på taket fordrøyer og reduserer avrenning til offentlig avløp og vassdrag. Og det redusere graving av masser, fremmer redusert arealbruk til deponi, og reduksjon av klimagasser ved å minimere gravemasser som må kjøres bort.
Se punkt Man 03 og Wst 01

Forkrav: risikokartlegging og tretrinnsstrategieningen poeng
(LE 08-2-3)
 
Protan BlueProof er SINTEF Teknisk Godkjent taksystem for overvannshåndtering, og er dokumentert iht. TEK17 sine krav. Protan BlueProof er den eneste med SINTEF TG for overvannshåndtering på tak.
 
Protan BlueProof er målbar på ytelser iht. resultatene i prosjektets risikoanalyse i kriterium 1 og LE06. Og den er bygget for å håndtere overvann i tre-trinnstrategien, med klimatilpasning. Flomvann (trinn 3) vil også bli fordrøyet på taket, og nødoverløp monteres for å sikre flomveier ved eventuelt systemsvikt. Det blir kalkulert (ytelse) BlueKalk som dokumenterer dette iht. nevnte Sintef godkjenning.
 
Håndtering av 5 mm nedbør1 poeng
(LE 08-4-5)
 
Med Protans grønne eller BlueProof Green løsning er det definert å tilfredsstille 5 mm kriteriet, for takflaten. Videre kan BlueProof kalkyle vise avrenning til andre resipienter som kan ta i mot et førdrøyd rent vann. Dette må prosjekt kalkuleres med Protan BlueKalk.

Protan leverer Kalkulasjon, takplantegninger og FDV til prosjektet.

Maksimal avrenningsmengde1 poeng
(LE 08-6-7)

Med Protan BlueProof kalkulerer vi etter kommunalt krav og etter BREEAM-NOR 6.0 krav – 20 års gjentaksintervall og varighet 60 min. og med tillegg av klimafaktor. BlueProof taket blir prosjektert for å håndtere disse kravene, med antall sluker og utforming som er nødvendig. Som oftest får vi resultater som gjør det enklere å håndtere overvannet ellers på prosjektet.

Overvannshåndtering på taket redusere graving av masser, fremmer reduserer arealbruk til deponi (Wst01), og reduksjon av klimagasser ved ikke måtte kjøre bort masser (Man03).

Tiltak for overflatebasert overvannshåndtering1 poeng
(LE 08-8a,d,e-7)
 
Protan BlueProof og Protan BlueProof er SINTEF Godkjente løsninger for overvannshåndtering, som tilfredsstiller BREEAM-NOR 6.0 sine krav til overflatebasert overvannshåndtering iht. Tabell LE 08-02. Protan BlueKalk beregner og dokumenterer kapasiteten på taket iht. Breeam krav på snitt 25 l/m2. Dette er 1 av 2 kriterier for å få poeng.
 
Protan tilbyr rotbestandige løsninger på tak, prosjekteres minimum 70% av taket som grønt eller blågrønt, er det et av kriteriene (av 2) for å kvalifisere til poeng. Protan kan levere sedum med minimum 50 mm vekstmedium.
 
Protan BlueProof (0,2 poeng) Green (0,4 poeng) bidrar i blågrønnfaktor som er 1 av 2 kriterier for å kvalifisere til poeng.
 
Mønstergyldig nivå: helhetlig tilnærming til overvannshåndtering1 poeng
(LE 08-11b)
 
Protan BlueProof Green kan i tillegg til overvannshåndtering benyttes til å bygge takhager, sosiale soner (sansehager) og biotoper på taket med minst 20 arter pr 10m2.