Digitalt Etterslep

- Vi ser at byggebransjen har behov for å ta tak i mulighetene som ligger digitalisering. Hvordan ser du på nøkkelen for å snu denne trenden, spesielt med tanke på bærekraftsmålene?

«Byggebransjen henger noe etter andre bransjer med å omfavne digitaliseringen, og nøkkelen for å snu denne trenden ligger i å forstå det potensiale og verdiskapningen som kan skapes gjennom digitaliseringen. Digitalisering av prosesser kan forbedre effektivitet, redusere risiko og svinn og dermed bidra til å nå FN’s bærekraftsmål. Byggebransjen alene står for ca 25 % av avfall i Norge. Å bidra med det vi kan for å endre dette må vi som bransje se på som et samfunnsansvar, sier Christen Rehn

Nytteverdi for kunden

- Digitaliseringen bringer med seg en rekke fordeler, spesielt for kundene. Hvordan kan digitale verktøy redusere feilestimeringer og svinn i prosjekter samtidig som de skaper verdi for kundene?

Gjennom hele verdikjeden spiller digitale plattformer og verktøy en stadig mer kritisk rolle. Det vil være svært nyttig for bransjen å kunne unngå feilestimeringer og overestimeringer gjennom forbedret materialplanlegging, og på den måte redusere svinn og sløsing i både små og store prosjekter.

Digitale verktøy kan bidra til mer presise estimeringer, redusere svinn og dermed skape verdi for kundene. Plattformer som Building Information Modeling (BIM) og Construction Management Software muliggjør bedre materialplanlegging og bidrar til å fremme bærekraftige tilnærminger. Dette gir enklere, raskere og mer presise leveringer, og reduserer kostnader. Digitalisering er essensielt for hele verdikjeden: alt som er levert må dokumenteres i hht. nye forskrifter.

Nybygg og rehab

- Uansett om det er nybygg eller rehabilitering, spiller digitale løsninger en viktig rolle. Hvordan ser du på rollen til digitale leverandører i å forbedre kvaliteten og effektiviteten i slike prosjekter?

«Digitale løsninger spiller en viktig rolle i både nybygg og rehabilitering. Leverandører av digitale verktøy, gjennom innovative løsninger som BIM-modellering og AI-støttede designverktøy, kan bidra til å optimalisere design- og byggeprosesser, redusere feil og forbedre kvaliteten på prosjektene. Vedlikehold og endringer kan gjøres mye mer presist ved hjelp av en simulering i en digital tvilling».

Sømløse leveranser gjennom digitalisering og digital tvilling:

- Digital tvillingteknologi - Kan du fortelle oss hvordan du ser for deg at denne teknologien kan optimalisere driftsprosesser og bidra til prediktivt vedlikehold i eiendomsforvaltning?

“En av de mest spennende utviklingene innen digitalisering i byggebransjen er konseptet med digital tvilling. Dette innebærer å skape en digital kopi av et fysisk byggverk eller infrastruktur, som kontinuerlig oppdateres i sanntid gjennom datastrømmer fra sensorer og annen teknologi. Digital tvillingteknologi muliggjør simulering av ulike scenarier, optimalisering av driftsprosesser og prediktivt vedlikehold. Dette gjelder både varmetap, energiforbruk, luftkvalitet og eventuell fukt eller andre utfordringer. Gjennom slik teknologi får eiendomsbesittere og rådgivere et hav av og en unik mulighet til å forstå og håndtere sine eiendommer på en mer effektiv og proaktiv måte."

Hva vil vi oppnå med digitalisering:

 • Økt nøyaktighet og presisjon i planleggings- og designprosesser.
 • Effektiv ressursallokering og tidsstyring gjennom automatiserte systemer.
 • Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ulike interessenter gjennom delte plattformer.
 • Forbedret sporbarhet og transparens gjennom hele byggeprosessen.
 • Mulighet for prediktivt vedlikehold og optimalisering av driftsprosesser etter at bygget er ferdigstilt.

Veien videre – hva nå?

-Hovedfokus fremover er å utvikle og integrere digitale verktøy gjennom hele verdikjeden. Vi må jobbe for sømløshet og god datakvalitet.

Skal man lykkes med digitalisering, må både kunnskap og teknologi være på plass. Det er kanskje enklere å kjøpe teknologien enn å evne å utnytte og omsette alle muligheter som finnes i teknologien? Vi må bygge kunnskap og digital trygghet gjennom å erfare og lære hva som gir deg verdi. Med ny, erfart innsikt vil du antakeligvis gjøre noe annet i morgen enn det du gjorde i går. Det krever å være proaktiv, lære av suksesser og feil, og å være villig til å ta litt risiko

Noen råd for å lykkes:

 • Lær av de som lykkes
 • Datakvalitet i hele verdikjeden
 • Vær proaktiv – du må tørre og prøve
 • Bryt prosjekter/investeringer ned i mindre enheter for å minimere risiko
 • Ta litt risiko
 • Vær leken å nysgjerrig
 • Bygge digital kunnskap
 • Forstå verdiskapningen digitalisering gir for deg og din virksomhet
 • Bruk det digitale aktivt for endre din atferd (erfaringsbasert)

Transparens og digitale løsninger

Transparens og digitale løsninger går hånd i hånd, og bruken av digitale verktøy og plattformer kan bidra til å øke transparensen på flere måter:

 • Åpen tilgang til relevant informasjon, gir mer presise og raskere beslutninger
 • Sporbarhet og dokumentasjon gir trygghet og kontroll: Digitale løsninger som RFID og strekkodeetiketter kan brukes til å sporing gjennom hele forsyningskjeden.
 • Deling av data og analyse mellom produsenter, leverandører og kunder.
 • Effektivitet gjennom automatiserte prosesser

Transparens mellom produsenter, leverandører og kunder er avgjørende for å sikre effektivitet, tillit og suksess i byggeprosjekter. Ved å dele informasjon om produkter, priser, leveringstider og eventuelle utfordringer eller endringer som oppstår, kan disse tre partene jobbe sammen for å oppnå felles mål og levere høykvalitetsprosjekter til rett tid og innenfor budsjettet. Dette legger grunnlaget for et sterkt partnerskap og bærekraftig vekst i byggebransjen, avslutter Rehn.

«Gjennom gode, digitale løsninger kan vi skape verdi og effektivitet, og dermed levere en mer helhetlig og transparent totalpakke til våre kunder og leverandører».

iStock-Digital twin.jpg