Rehabilitering av tak med overvannshåndtering

Rehabilitering av tak med overvannshåndtering

Ved rehabilitering av eldre tak kan man forbedre så vel taktekningen, takets varmeisolerende evne, så vel som dets branntekniske egenskaper. I tillegg kan takets funksjon endres for mellomlagring/ fordrøyning av nedbørsvannet.

arrow_downward

Vannfordrøyning

Der takene funksjonsutvides med vannfordrøyning er det vesentlig med leverandørinvolvering for klar- og tydeliggjøring. Viktigheten av dokumentasjon av systemet, for mengde (last), forsinkelse (tid) og spissvannføring (reduksjon). For flerfunksjonstak (blå-grønne/ energiproduserende) må de forskjellige aktørene bidra med informasjonsoverføring for ivaretakelse og sikring for å opprettholde ønsket oppbygging, samt sikre fritt flytende fordrøyet vann under tilleggsfunksjonen. Systemeier må overlevere dokumentasjon for Funksjon, Ytelse og Produkt.

Fordeler for flerfunksjonstak som er fordrøyende og grønne:

  • Redusert belastning på avløpssystemet: Dette bidrar til å forhindre oversvømmelser og avlastning av avløpssystemet under kraftige regnskyll.
  • Forbedret lokal drenering som vanning av hager, toaletter, eller rengjøring. Dette kan bidra til å spare på kostnadene ved vannforbruk og redusere behovet for bruk av dyrebare drikkevannsressurser.
  • Miljøfordeler: Grønne tak bidrar til å redusere den urbane varmeeffekten, forbedre luftkvaliteten ved å absorbere forurensninger og utslipp, og skape et bedre mikroklima på taket. I tillegg til å øke det biologiske mangfoldet ved å gi levesteder for insekter og planter.
  • Estetisk appell: Grønne tak gir et visuelt tiltalende landskap, bidrar til en grønnere og mer bærekraftig by, og kan skape et hyggelig uterom for beboere eller ansatte.

Ved rehabilitering av tak med formål å mellomlagre/fordrøye nedbørsvannet, er det viktig å vurdere lokale forskrifter og retningslinjer for overvannshåndtering. 

Les også: Blågrønt tak på Vega Scene

Protan Takforvaltning

Vi hjelper deg med tilstand, ettersyn og takforvaltning